Back to Top

Artikel 1 : De totstandkoming van de overeenkomst

1.1 Een reis kan schriftelijk of telefonisch geboekt worden. Indien de reiziger zich telefonisch heeft aangemeld, dient hij zich binnen vijf dagen eveneens schriftelijk aan te melden. Een schriftelijke bevestiging van boeking wordt hem door de reisorganisatie binnen 5 werkdagen na ontvangst gezonden.

1.2 Het aanbod van de reisorganisatie is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding, of onmiddellijk daarna. De reisorganisatie kan niet weerhouden worden aan duidellijke telfouten of vergissingen in de offertes.

1.3 De reisorganisatie heeft een inspanningsverplichting de reis conform het gepubliceerde reisprogramma te laten verlopen. Kennelijke fouten, of vergissingen in de uitgebreide reisbeschrijving binden de reisorganisatie niet.

Artikel  2 : De betaling

2.1 De reiziger verbindt zich tot tijdige betaling over te gaan conform de bij boeking overeengekomen termijnen.

De gangbare termijnen zijn:

Bij boeking: aanbetaling van 25% van de reissom, met een minimum van € 150,- per persoon.

35 dagen voor vertrek moet het restant van de reissom op één van de rekeningen van pelgrimroutes.nl zijn bijgeschreven.

2.2 Bij niet tijdige betaling kan, echter uitsluitend na sommatie, de reisorganisatie de reisovereenkomst ontbinden. In dat geval is het gestelde onder ‘De annulering door de reiziger’ volledig van toepassing.

2.3 Indien de reiziger echter aannemelijk kan maken dat genoemde termijnen overschreden zijn buiten zijn schuld, dan vervalt het gestelde in het hiervoor omschreven lid 2.2

Artikel 3 : De reissom

3.1 De reissom van de gepubliceerde reizen is gebaseerd op prijzen, koersen, belastingen, overheidsheffingen, etc. zoals die golden op het moment dat het programma gepubliceerd werd op de website www.pelgrimsroutes.nl. Mochten zich feiten of omstandigheden voordoen die aanpassing van de reissom rechtvaardigen, dan worden zij de reiziger doorberekend.

3.2 De reisorganisatie behoudt zich het recht voor gepubliceerde prijzen aan te passen, bij koerswijzigingen van meer dan 10%. Dit zal altijd expliciet vermeld worden. Verhoging van meer dan 10% van de reissom geeft de reiziger recht op kosteloze annulering.

3.3 De gepubliceerde reissommen van individuele reizen zijn altijd ‘vanaf’-prijzen. Voorafgaand aan de boeking van een individuele reis wordt daarom altijd eerst een actuele offerte door de reisorganisatie uitgebracht. De reis wordt geboekt voor de in de offerte genoemde reissom.

3.4 Op alle facturen wordt € 25 bij 1 deelnemer , €30 bij 2 deelnemers, en €10 voor elke extra deelnemers administratiekosten per persoon in rekening gebracht.

3.5 Er wordt per boeking tot 8 personen 1 pakket met 1 set reisbescheiden verstuurd (uitgezondert pelgrimspaspoorten indien van toepassing, 1 per persoon). Indien elke persoon binnen de boeking en eigen reisbescheiden wenst te ontvangen zal daar een meerwaarde van €40 per pakket voor worden gerekend.

Artikel 4 : De annulering door de reiziger

4.1 Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

4.2 Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

Tot 45 dagen voor vertrek :25% van de reissom met een minimum van € 150,- per persoon.

 Van 45 tot 30 dagen voor vertrek : :50% van de reissom. 

Bij annulering vanaf de 29e dag (inclusief) tot de 14e dag voor vertrek : :75% van de reissom.

Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later : de volledige reissom.

4.3 wijzingen kunnen doorgevoerd worden to 60 dagen voor vertrek tegen €75 in alle anderre gevallen blijven de annuleringskosten van kracht. 

4.4 de geldende annuleringsdatum is de datum dat wij de annulering ontvangen per email of schriftellijk binnen de gestelde kantooruren, tot 1700 uu. Indien de annulering ontvangen wordt na openingsuren geld de eerst volgende werkdag als datum van annulatie

4.5  annuleringen/wijzigingen hebben altijd betrekking tot het originele kalenderjaar waarin de reis geboekt staat.

Artikel 5 : De annulering door de reisorganisatie

5.1 De reisorganisatie heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisroute te wijzigen, of de reis in z'n geheel te annuleren. In dat geval zal getracht worden een passend alternatief te vinden, dan wel tot directe restitutie van de ontvangen gelden worden overgegaan.

5.2 Wanneer een groepsreis het vereiste minimum aantal deelnemers niet haalt, wordt uiterlijk drie weken voor vertrek de reis afgeblazen. Plegrimroutes.nl helpt dan met het zoeken van een alternatief, en als dat niet voldoet, of daar geen behoefte aan bestaat, worden per omgaande de reeds betaalde reisgelden op de rekening van de klant teruggestort

5.3 In geval van het hiervoor genoemde lid 5.2 en 5.3 is de reisorganisatie niet aansprakelijk voor door de reiziger reeds gemaakte kosten, zoals visumkosten, verzekeringspremies, etc., evenmin is zij aansprakelijk voor kosten met enig oorzakelijk verband.

Artikel 6 : De verplichtingen van de reisorganisatie

6.1 De reisorganisatie is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de reisorganisatie in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Een en ander dient wel beoordeeld te worden aan de hand van de lokale situatie en het karakter van de reizen. Van de reiziger wordt verwacht dat hij zich hier van te voren over informeert.

6.2 De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor zaken die haar in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend, schades, molest, alsmede feiten of omstandigheden waar reisverzekeringen onder normale omstandigheden dekking voor plegen te verschaffen.

6.3 In het geval dat de reisorganisatie terecht aansprakelijk wordt gehouden voor door de reiziger geleden schade voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

6.4 De mogelijk te vorderen schadevergoeding bij alle vormen van opgelopen lichamelijk letsel, anders dan door de reisverzekering die de reiziger heeft afgesloten gedekt, bedraagt maximaal éénmaal de reissom.

Artikel 7 : De verplichtingen van de reiziger

7.1 Van de reizigers wordt een goede lichamelijk en psychische conditie verwacht. Bij twijfel wordt de reiziger geacht hier voor de feitelijke boeking melding van te maken.

7.2 De reiziger wordt geacht op een positieve wijze aan de reis en, bij groepsreizen, het groepsgebeuren mee te doen. Mocht de kwaliteit van de reis door het gedrag van de reiziger op een negatieve wijze worden beïnvloed, dan staat het de reisbegeleiding, c.q. de reisorganisatie vrij de deelnemer van verdere deelname van de reis uit te sluiten, zonder gehoudenheid van restitutie reisgelden. De beoordeling van genoemde situatie is aan de reisorganisatie, c.q. degene die haar vertegenwoordigt. Indien en voor zover de uitsluiting en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor diens rekening komen.

7.3 De verplichting van de reisorganisatie om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet teruggevallen kan worden op de hulp van de bij de reisverzekering inbegrepen alarmcentrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten.

7.4 De reiziger zorgt tijdig voor een geldig reisdocument, dat na terugkomst in Nederland nog zeker 6 maanden geldig moet zijn.

Artikel 8  : De uitvoering van de reis

8.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond duidelijk kenbaar te worden gemaakt bij de vertegenwoordiger van de reisorganisatie of telefonisch doorgegeven worden aan Pelgrimroutes.nl.

8.2 Voor onze arrangementen maken wij gebruik van meerdere hotels, van dezelfde categorie per overnachtingsplaats. Wij bieden arrangementen aan in een bepaalde accommodatie categorie. Maar deze zijn nooit hotel specifiek vermist het lijntochten zijn met meerdere hotels en mogelijke combinaties afhenkellijk van de beschikbaarheid. 

8.3 Bagage vervoer geld enkel op de fiest- en wandeldagen.

8.4 Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de reiziger binnen uiterlijk twee weken na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij de reisorganisatie kenbaar maken. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.

8.5 Mocht de reiziger menen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen, dan kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter.

 
 
.